CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER PEL PRESENT CONTRACTE, L’ARRENDADOR (SERGI VALLS BISBAL 38451484S) ARRENDA A L’ARRENDATARI (EL CLIENT), L’AUTOCARAVANA DESCRITA. LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LLOGUER SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTES I CADASCUNA DE LES SEGÜENTS CONDICIONS:

 1. L’import total del lloguer contracte haurà de ser abonat abans de la sortida, mitjançant diners en efectiu, targeta o transferència bancària. Així mateix es dipositarà una fiança per un import de 800,00 €. La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa, el qual, en cas de desperfectes per mal ús dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar, que serà deduït de la fiança, acceptant el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes superen el valor de la fiança dipositada. La fiança serà retornada per transferència bancària en un termini màxim de 7 dies.
 2. El conductor o conductors del vehicle, hauran de ser majors de 25 anys i estar en possessió del permís de conduir classe B, amb més de 2 anys d’antiguitat. En cas de no ser resident de la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor.
 3. Només estan autoritzats a conduir la persona o persones identificades i acceptades per l’arrendador i que estiguin reflectides en aquest contracte. L’arrendatari respondrà personalment i solidàriament per les persones que condueixin el vehicle durant el lloguer.
 4. El servei de reserva de vehicle serà vàlid per a la categoria especificada i sempre subjecte a disponibilitat. Si la informació presentada per l’arrendatari és insuficient o no pot ser convenientment comprovada, el lloguer serà denegat.
 5. L’arrendador garanteix una categoria de vehicle, mai un model en concret.
 6. Els dies de lloguer computaran per períodes de 24 hores a comptar des de l’hora exacta en què l’arrendatari hagi llogat el vehicle i fins a la recepció del vehicle, les seves claus i la seva documentació per part de l’arrendador.
 7. L’arrendatari ha de portar sempre amb si el seu exemplar del contracte de lloguer durant la durada d aquest.
 8. Les tarifes poden variar en funció de la durada i estan subjectes a canvis.
 9. No és procedent per part del client exigir cap indemnització si per motius de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador no es pogués lliurar el vehicle a la data convinguda, llevat a la devolució de la quantitat pagada en concepte de reserva. En cas que l’arrendatari per pròpia decisió unilateral s’iniciï amb retard o acabi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.
 10. El lliurament i devolució del vehicle s’efectuarà en el lloc, data i hora acordada. El lloguer es considerarà acabat quan el vehicle i les claus hagin estat recepcionades per l’arrendador. Els retards en la devolució no autoritzats ni a causa de força major, seran penalitzats amb una tarifa diària del triple de la quantitat aplicada en el contracte. L’incompliment de la devolució faculta a l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir judicialment. Si el client vol perllongar l’arrendament sobre les dates establertes, haurà de comunicar amb una antelació de 3 dies a la finalització del contracte, la confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats de l’arrendadora.
 11. Per a lloguers de 2 dies es podran realitzar un màxim de 600 kms, 3 dies màxim 900 km, 4 dies màxim 1200 km, 5 dies màxim 1500 km, a partir de 6 dies no hi ha límit de quilometratge, en cas de sobrepassar el límit es cobraran 0.40 cèntims d’euro per km. recorregut de més.
 12. El client ha revisat el vehicle i les seves instal·lacions abans de rebre’l i procedir al seu pagament i reconeix rebre’ls a la seva plena satisfacció, per tant, l’avaria del vehicle o el mal funcionament de l’equip durant el lloguer no donarà dret a cap indemnització , devolució o descompte. S’anoten els danys previs que s’hagin identificat i quan es retorna el vehicle es revisa novament, si apareixen danys que no hi eren, aquests seran assumits per l’usuari.
 13. Es prohibeix expressament destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Queda prohibit transportar més nombre de persones que la permesa per la llei, realitzar carreres, concursos, transport de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, transitar fora de la xarxa viària i en terrenys no adequats i cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu, utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs. Queda prohibit conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per l’alcohol, drogues, medicaments, fatiga o malaltia. Així mateix l’arrendatari rep tota la documentació exigible per la normativa vigent i està obligat a la seva exhibició quan qualsevol funcionari o agent de l’autoritat li requereixi a això.
 14. L’arrendador no es fa responsable d’aquelles sancions que poguessin produir-se atribuïbles a infraccions comeses pel conductor així com totes aquelles contravencions al codi de la circulació que es puguin produir. A més, s’haurà de respectar sempre el límit de pes indicat a la fitxa tècnica del vehicle. En el cas que per culpa seva fos el vehícul o retingut o embargat, correria a més amb les despeses i el lucre cessant de l’arrendadora durant el temps que duri la no disponibilitat del vehicle, aplicant l’import per dia segons el preu de lloguer.
 15. És responsabilitat de l’arrendatari l’ús i col·locació dels sistemes de retenció infantil.
 16. Qualsevol accident, col·lisió o dany que afecti el vehicle, sigui de la importància que fos, la comunicarà l’usuari a l’arrendadora dins de les 12 h. següents o quan hagués ocorregut, sota pena d’estar al que la companyia asseguradora resolgui, aconseguint la seva responsabilitat als prejudicis que l’arrendadora pugui patir. Obligació d’emplenar la “declaració amistosa d’accidents” i obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis. Quan la culpa sigui del contrari la fiança no es tornarà fins que la companyia contraria accepti la responsabilitat i el pagament dels danys ocasionats.
 17. En cas de robatori o furt del vehicle es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant i remetent còpia de la denúncia a l’arrendador a un termini màxim de 24 hores, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.
 18. És obligació de l’arrendatari aturar el més aviat possible el vehicle quan estant en marxa s’il·lumini en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia de funcionament del vehicle o quan percebi signes externs que indiquin avaria o mal funcionament del mateix. En aquest cas l’arrendatari haurà de contactar amb l’arrendador o amb la companyia d’assistència en carretera concerteu a per l’arrendador, i només amb aquesta, havent de dirigir exclusivament a un servei oficial FIAT, excepte autorització expressa de l’arrendador. Sota cap circumstància abandonés el vehicle, sent de la seva responsabilitat la repatriació si fos necessari a la direcció de l’arrendador, fins a aquest moment el client es farà càrrec de totes les despeses.
 19. El vehicle només està autoritzat a circular pels països: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Rep. Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Rep. Eslovaca, Eslovènia, Espanya (excepte Ceuta i Melilla), Finlàndia, França , Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Lituània, Luxemburg, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia i Suïssa. Queda prohibit circular per qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.
 20. No es permet transportar el vehicle a bord de qualsevol tipus de vaixell, tren, camió o avió, excepte expressa autorització per escrit per part de l’arrendador.
 21. En cas d’avaria la reparació no excedeixi de 60,00 €, el client directament podrà realitzar-la sense la prèvia autorització de l’arrendadora, per avaries d’import superior ha de sol·licitar autorització, sent reemborsat el seu import prèvia presentació de factura o ficial emesa a nom de Autocaravanes SERGI VALLS BISBAL c/. de la Riera s/n 08470 GUALBA, NIF: 38451484S. El trencament de pneumàtics i reparació de punxades van a càrrec de l’arrendatari.
 22. Es lliura el vehicle amb el dipòsit ple de combustible i serà retornat en les mateixes condicions. En cas contrari, es facturarà un suplement de 10 € a més del cost de la benzina.
 23. El vehicle arrendat haurà de ser retornat en bones condicions higièniques, amb el seu interior net i amb el WC i els dipòsits d’aigües residuals degudament buidats. En cas contrari, accepta l’usuari el pagament de la quantitat fixa de 30,00 euros. En casos de brutícia especial com vòmits, taques d’orina o tinta, fang, pèls d’animals o olors desagradables entre d’altres, aquest càrrec serà de 80 euros. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, implicarà una penalització de 600,00 €. La pèrdua de claus o documentació té un cost de 500 €.
 24. Queda expressament prohibit fumar a l’interior del vehicle.
 25. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia de 600,00 €. En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import per sinistre. No queden assegurats els objectes de dins del vehicle dipositats per l’arrendatari.
 26. El sinistre, robatori o avaria del vehicle no obliga a l’arrendador a posar a disposició de l’arrendatari un vehicle de substitució. Qualsevol qüestió derivada de la interpretació del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament als tribunals del domicili de l’arrendador. Vehicle equipat amb sistema de localització GPS per satèl·lit.

 

SERGI VALLS BISBAL
38451484S
C/. de la Riera s/n 08470 GUALBA – BARCELONA
TEL: 620317919